RENT FAGLIGT | Fagpanel hos Rent i Danmark

Parfume i rengøringsmidler og kosmetiske produkter

Parfumestoffer har de seneste 5 år været i vælten på grund af hudallergene effekter, og Miljøstyrelsen gennemførte en screening af 42 udvalgte, hudsensibiliserende parfumestoffer. Det har stor betydning for både producenter, importører, distributører samt brugere af produkter med parfume.

I dag er der for rengøringsmidler og kosmetik en deklareringspligt af 26 hudsensibiliserende parfumestoffer, hvis koncentrationen af disse er over 0,01% (0,001% i kosmetiske produkter som skal blive på huden). Dette krav kommer fra detergentforordningen (648/2004). Desuden skal man være opmærksom på klassificeringen iht. CLP-forordningen (1272/2008) af disse stoffer i produktet, fordi de pga. af ovennævnte undersøgelse i disse dage opdateres og kan medføre, at produkterne bliver enten ulovlige eller svære at sælge. Man skal også være opmærksom på yderligere krav for allergene parfumestoffer i opdateringen til legetøjsdirektivet, som nu inkluderer 66 hudallergene parfumestoffer.

Endelig gælder REACH forordningen (1907/2006) også for rengøringsmidler (og kemikalier generelt), hvor der kan forekomme begrænsninger eller forbud af stoffer eller stofgrupper.

Du finder listen over de 26 deklareringspligtige parfumestoffer ved at klikke HER

Screening fører til klassificering

I Miljøstyrelsens føromtalte screening af hudsensibiliserende stoffer undersøgte man relevante data fra både dyreforsøg og resultater for mennesker i forbindelse med f.eks. diagnostiske test og erfaringer fra allergiklinikker, arbejdsmiljø mv. Screeningen blev gennemført for at vurdere, om nogle af stofferne burde klassificeres som hudsensibiliserende i kategori 1A, som er den skrappeste klassificeringskategori. I samme moment vurderes andre effekter, herunder CMR (carcinogent, mutagent eller reproduktionsskadende) effekter af stofferne også, ligesom industrien også fremkommer med data under REACH-registreringen til støtte for klassificering af disse effekter.

På baggrund af den indledende screening blev det blevet besluttet at foretage en nærmere vurdering af 11 af parfumestofferne. Disse stoffer er alle vurderet som humane allergener af den Europæiske videnskabelige komité for forbrugerprodukter (SCCS).

For 10 af de 11 stoffer blev det vurderet, at de tilgængelige data var tilstrækkelige til at klassificere stofferne som hudsensibiliserende i kategori 1A i henhold til CLP forordningens klassificeringskriterier for stærkt allergifremkaldende stoffer. Resultaterne af screeningsstudiet blev publiceret i marts 2016 som miljøprojekt nr. 1840.

Miljøstyrelsen har på denne baggrund igangsat udarbejdelsen af klassificeringsforslag for tre parfumestoffer (citral, geraniol og cinnamaldehyd) som stærkt allergifremkaldende. Andre lande har fremsat forslag også, så stofferne bliver omklassificeret i en lind strøm.

Mulige konsekvenser ved omklassificeringen

Rengøringsmidler og kosmetik reguleres forskelligt mht. parfumestofferne. Et eksempel er HICC (CAS: 31906-04-4), som tidligt i processen blev vurderet for farligt (allergent) og blev derfor forbudt i alle kosmetiske produkter. I rengøringsmidler regulerer detergentforordningen (648/2004) og CLP (1272/2008) og en strengere klassificering af HICC fører blot til en strengere faremærkning af produktet, men ikke et forbud, medmindre det forårsager at rengøringsproduktet bliver CMR, hvorved det ikke må sælges til private forbrugere pga. REACH lovgivningens bilag XVII, hvor der er en begrænsning, at man ikke må sælge CMR til private brugere.

Et eksempel på det er stoffet Lilial (CAS: 80-54-6), som senest pr. 1. marts 2022 er klassificeret som reproduktionsskadende kategori 1B, og dermed skal der blot 0,3% af parfumestoffet til før produktet/blandingen også bliver reproduktionsskadende 1B og dermed ulovligt at sælge til private brugere pga. REACH-forordningens begrænsninger. Lilial er stadig en af de 26 allergener og skal derfor stadig fra 0,01% deklareres som værende i rengøringsmidlet. I kosmetiske produkter er det automatisk blevet forbudt pga. status som CMR-stof. For at opsummere konsekvenserne:

  • I rengøringsmidler vil Lilial over 0,01% skulle deklareres på etiketten under vaske- og rengøringsmiddeldeklarationen.
  • I rengøringsmidler vil Lilial over 0,3% gøre produktet ulovligt at sælge til private brugere.
  • I kosmetiske produkter er Lilial forbudt, så det må ikke indgå i de parfumer som tilsættes produktet, uanset hvilken koncentrationen det forekommer i.

Parfumestofferne kan også ”blot” ændre klassificering, så de bliver hudsensibiliserende kategori 1A og dermed ændres grænsen for hvornår de fører til mærkning på etiketten. Citral (CAS: 5392-40-5) er et eksempel på en sådan ændring og vil betyde, at man skal faremærke pga. Citral med den supplerende faremærkningssætning EUH208 fra 0,01% og mærkning med faresymbol, signalord, H317 samt P-sætninger fra 0,1%.

Endelig kan parfumestoffer blive optaget med en ”skæv” grænse for hudsensibilisering (specifik koncentrationsgrænse) og Cinnamaldehyd (CAS: 104-55-2) er et eksempel på det. Den bliver sandsynligvis optaget med grænsen 0,02% og dermed vil ovennævnte for Cinnamaldehyd være følgende:

EUH208: 0,002% < C < 0,02%

GHS07:H317 ADVARSEL: C > 0,02%

Og flere vil følge i fremtiden – så hold øje med opdateringerne.

Forfatter – Peter Waksman – Cand. scient, miljøkemi (Økotoksikologi og Analytisk kemi) – Nov. 2021

Udgivet i magasinet RENT i Danmark dec. 2021

 

FAKTABOKS:

De 26 parfumestoffer klassificeret som deklareringspligtige:

Amyl cinnamal

Benzyl alcohol

Cinnamyl alcohol

Citral

Eugenol

Hydroxycitronellal

Isoeugenol

Amylcinnamyl alcohol

Benzyl salicylate

Cinnamal

Coumarin

Geraniol

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Anise alcohol

Benzyl cinnamate

Farnesol

Butylphenyl Methylpropional

Linalool

Benzyl benzoate

Citronellol

Hexyl cinnamal

Limonene

Methyl 2-Octynoate

Alpha-Isomethyl Ionone

Evernia Prunastri Extract (Oak moss)

Evernia Furfuracea Extract (Treemoss)

 

De 10 stoffer miljøprojektet vurderer  som hudsensibiliserende i kategori 1A i henhold til CLP forordningens klassificeringskriterier for stærkt allergifremkaldende stoffer:

Citral, CAS: 5392-40-5

Cinnamaldehyde, CAS: 104-55-2

Cinnamyl alcohol, CAS: 104-54-1

Coumarin, CAS: 91-64-5

Eugenol, CAS: 97-53-0

Farnesol, CAS: 4602-84-0

Geraniol, CAS: 106-24-1

7-Hydroxycitronellal, CAS: 107-75-5

Methyl oct-2-ynoate, CAS: 111-12-6

Evernia prunastri, ext. , CAS: 90028-68-5