CLP MÆRKNING OG KLASSIFICERING
Altox tilbyder rådgivning indenfor klassificere og mærke stoffer og stofblandinger, oversætte af lovpligtige faretekster. Generel rådgivning i tekst på etikettering. Fastsættelse af specifikke grænser til beregning af klassificering.

CLP Mærkning i EU

CLP Mærkning (klassificering, mærkning og emballering) forordning (EF) nr. 1272/2008 bragte den hidtidige EU-lovgivning i overensstemmelse med GHS (det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier), som er FN’s system til at identificere farlige kemikalier og informere brugerne om disse farer. Den hænger også sammen med REACH-forordningen. CLP-forordningen  trådte i kraft den 20. januar 2009 og har gradvist erstattet direktivet om klassificering og mærkning af farlige stoffer (67/548/EØF) og direktivet om farlige præparater (1999/45/EF). Begge direktiver blev ophævet den 1.  juni  2015 og der har været overgangsordninger ved salg frem til 1. juni 2017 og på arbejdspladser frem til 1. juni 2019.

GHS  er blevet indført af mange lande i hele verden og anvendes også nu som grundlag for nationale og internationale transportbestemmelser for farligt gods.

Farer forbundet med kemikalier kommunikeres med signalord og piktogrammer på mærkater og sikkerhedsblade.

Nye piktogrammer med en rød ramme erstattede de kendte orange faresymboler, som udelukkende var gældende i Europa.

De nye fare piktogrammer som bruges til CLP Mærkning nedenfor:

clp mærkning af kemikalier

De gamle udtryk er blevet erstattet med nye betegnelser:

 • Blandinger i stedet for præparater – også kendt alment som produkter
 • “Farlig” forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra “dangerous” til “hazardous”
 • Piktogrammer i stedet for symboler med ovenstående udseende
 • Faresætninger i stedet for risikosætninger (også kaldet H-sætninger)
 • “sikkerhedssætninger” forbliver uændret på dansk, men er på engelsk ændret fra “safety phrases” til “precautionary statements” (også kaldet P-sætninger)
 • Signalord (f.eks. fare, advarsel) erstatter fareangivelserne – og er oversat til alle sprog (f.eks. Danger and Warning på engelsk)
 • Bemærk, at både faresætninger (H-sætninger) og sikkerhedssætninger (P-sætninger) er ændret, både hvad angår nummerering, men også ordlyd.

I de fleste tilfælde skal leverandørerne selv afgøre, om et stof eller en blanding skal klassificeres. Det kaldes selvklassificering og Altox afholder et to-dags kursus, hvor man lærer at selvklassificere stoffer iht. CLP.

I nogle tilfælde bliver beslutningen om klassificeringen af stoffet truffet på EU-plan for at sikre korrekt risikohåndtering. Medlemsstater, producenter, importører og downstreambrugere kan foreslå, at klassificeringen og mærkningen af et stof skal harmoniseres i hele EU. Der vil også blive stillet information til rådighed i oversigten over klassificering og mærkning (fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger af stoffer), som kan findes på ECHA´s hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database

I denne database kan man finde både de harmoniserede klassificeringer samt industriens selvklassificeringer af stofferne herunder også CLP mærkningen.

Fremadrettet drejer de harmoniserede klassificeringer sig som regel kun om de farligste stoffer: kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske eller luftvejsallergener, biocidaktivstoffer eller aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler. Alle tidligere harmoniserede klassificeringer for stoffer i henhold til den tidligere lovgivning (direktivet om farlige stoffer) er blevet konverteret til CLP-harmoniserede klassificeringer. Det er obligatorisk for leverandørerne at anvende denne harmoniserede klassificering og mærkning, men det er også blevet lovpligtigt at vurdere, om stoffet med den harmoniserede klassificering skal have yderligere klassificeringer for ikke vurderede end-points.

Vigtigste punkter, som du skal holde øje med

 • Hold øje med at alle etiketter og sikkerhedsdatablade (SDS) er med CLP Mærkning.
 • Uddan medarbejderne til at forstå og genkende de nye oplysninger på etiketterne (CLP Mærkning).
 • Kontrollér, at anvendelsen af stoffet eller blandingen er dækket af SDS’et og ikke frarådes.
 • Følg vejledningen på de nye etiketter og i sikkerhedsdatablade.
 • Hvis du er arbejdsgiver, skal disse oplysninger videreformidles til medarbejderne.
 • Kontakt leverandøren, hvis du har spørgsmål til den nye etiket eller sikkerhedsdatabladet.

Leverandører skal CLP mærke et stof eller en blanding, der er indeholdt i emballagen, i henhold til CLP, før de markedsfører stoffet eller blandingen, enten når:

 • et stof er klassificeret som farligt
 • en blanding indeholder et eller flere af de stoffer, der er klassificeret som farlige over en vis tærskel.

Lær om CLP og hvordan man beregner CLP Mærkning af blanding på et Altox to dages kursus: CLP Kursus 

Kurser