KLASSIFICERING OG MÆRKNING

KLASSIFICERING OG MÆRKNING

GHS (i EU CLP-forordningen) er trådt i kraft.

Vi tilbyder i denne forbindelse både at klassificere og mærke stoffer og stofblandinger, oversætte iht. lovpligtige faretekster samt generel rådgivning, herunder bl.a. etikettering, småemballageundtagelser og fastsættelse af specifikke grænser til beregning af klassificering.

Alle farlige kemikalier skal, så snart de placeres på det danske marked, påføres en dansksproget fareetiket, som skal opfylde særlige krav.

Kravene til klassificering og mærkning er reguleret af Miljøstyrelsen under Miljøministeriet.

Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller blanding (produkt) har pligt til at skaffe sig oplysninger om dets egenskaber og virkninger. Alle kemiske stoffer skal selvvurderes af importøren eller producenten og efterfølgende klassificeres og mærkes, hvis de opfylder betingelserne herfor. Den udenlandske fareetiket kan være forkert.

Ved import af kemiske stoffer eller blandinger (produkter) til brug i egen virksomhed (uden henblik på videresalg) gælder de samme betingelser.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage klassificering og mærkning iht. CLP-forordningen
  • rådgive om øvrige mærkningsregler, layout og størrelse af fareetiket
  • foranledige trykning af etiketter samt foretage korrekturlæsning, inden de færdige etiketter fremsendes
  • rådgive om hvornår, der kræves følbar advarsel og børnesikret lukning
  • rådgive om giftreglerne
  • rådgive om, hvilken form for markedsføring, der betragtes som vildledende

Ligeledes kan vi tilbyde at klassificere og mærke efter gældende EU regler og national særlovgivning i alle EU og EØS-lande samt en række andre lande.