Forretningsbetingelser

Anvendelse
Vilkårene er gældende for alle ydelser leveret af Altox a/s. Nedenstående betingelser er gældende i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem ordregiver (herefter kaldet kunden) og Altox a/s.


Fortrolighed, tavshedspligt og adgang til informationer
Altox forpligter sig til at behandle al information, som ved modtagelsen af opgaven er skriftligt aftalt, som fortroligt. Efter kundens ønske kan der udarbejdes en særskilt fortrolighedsaftale.

Undtagelser vedr. fortrolighedsforpligtelsen gælder for informationer:
a) der på overdragelsestidspunktet beviseligt allerede var offentligt tilgængelige, eller
b) der efterfølgende er blevet alment tilgængelige for offentligheden, eller
c) der efterfølgende er videregivet til Altox af tredjemand, der har lovformelig ret til at fremlægge information og ikke har nogen fortrolighedsforpligtelse.

Altox forpligter sig til at behandle resultaterne af udførte opgaver som fortrolige. Dette indebærer, at tredjepart, herunder myndigheder kun kan få adgang til resultaterne, hvis kunden udtrykkeligt ønsker dette, eller hvis det som en del af opgavens løsning er nødvendigt.
Når Altox påtager sig en opgave, hvori der indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal kunden om fornødent skriftligt tilkendegive, at Altox på vegne af kunden kan henvende sig til tredjepart for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning.

Altox forpligter sig til at hemmeligholde den ved samarbejdet med kunder og øvrige samarbejdspartnere opnåede indsigt i disses forretningsmetoder, strategier, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. På samme måde må Altox kunder og samarbejdspartnere ikke røbe den opnåede indsigt i Altox forretningsmetoder, priser, økonomi og øvrige forhold af fortrolig art overfor tredjemand. Denne pligt til hemmeligholdelse gælder ubegrænset tid også efter samarbejdets eventuelle ophør.


Ansvar
Altox rådgivning er, med mindre andet aftales, baseret på den ved opgaveløsningen gældende lovgivning og Altox  garanterer ikke for kommende lovændringer, der ikke var eller kunne forventes at være kendt ved opgavens løsning.
Altox er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for kunden for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger som følger nedenfor.
Altox er kun ansvarlig for direkte skade påført kunden og hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte skade.
Altox er heller ikke ansvarlig for kundens eventuelle øgede udgifter i forbindelse med en forsinkelse i udførelse af en opgave for kunden.

Indgår der i, eller består opgaveløsningen af udtalelser eller vurderinger, der bygger på skøn foretaget af Altox, forbliver Altox ansvarsfri, uanset om det senere kan dokumenteres, at der foreligger fejl i disse skøn.

Altox’s professionelle erstatningsansvar, herunder produktansvar er dækket via en forsikringssum op til 10 mill. kr.

Altox kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden 1 år efter Altox levering af den ydelse eller det produkt, på hvilken eller hvilket ansvar begrundes. Kunden er forpligtiget til at underrette Altox skriftligt, så snart kunden er blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for Altox. Uanset nævnte 1 års frist er Altox uden ansvar for skader, som det med den på ydelses- eller produktfærdiggørelsestidspunktet foreliggende viden og teknik ikke var muligt at forudse.

Hvis der foruden Altox er en eller flere ansvarlige over for kunden, hæfter Altox kun for så stor en del af den påførte skade, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Altox.

Altox har intet ansvar for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af Altox leveret ydelse, hvis anvendelsen ligger uden for de rammer, som man på baggrund af den stillede opgave eller det beskrevne formål kan forvente.

Vareprøver o.lign., der er stillet til rådighed for Altox i forbindelse med rådgivningens udførelse tilbageleveres ikke, medmindre andet er aftalt.

Altox hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere som Altox har henvist kunden til ligesom Altox ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører som Altox efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.


Rettigheder
Altox har ophavsretten til det af Altox udarbejdede materiale – det være sig Altox-skemaer (mærket ©), diverse beregningsark, præsentationsmateriale til brug ved kurser etc. Kunden er berettiget til at anvende materialet i det omfang, der er forudsat og i forbindelse med kundes sædvanlige virksomhed.

Knowhow, som Altox udvikler og genererer i forbindelse med opgavens løsning, kan frit benyttes af Altox efter opgavens afslutning.

Immaterielle rettigheder (f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved efterfølgende opgaver), der skabes hos Altox i forbindelse med løsningen af en opgave, tilhører Altox, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Altox kan i sit eget marketingsmateriale anvende kundens navn og det leverede som reference samt en kort beskrivelse af projektet.

 

Levering og arkivering
Ved ordre-/opgave modtagelse skal kunden specificere adresse for modtagelse af resultater og en faktureringsadresse.

Resultater leveres som udgangspunkt i elektronisk form, men kan efter aftale leveres i brevform.

Al skriftlig rådgivning og relaterede bilag arkiveres hos Altox i 1 år. Længere arkiveringstid kan dog aftales individuelt.

 

Databeskyttelse
Kundeoplysninger bliver opbevaret og/eller overført i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse (GDPR).

Kundens persondata indbefatter firmanavn, firmaadresse, firmatelefon-nr., samt navn, firma-e-mailadresse og firma-telefonnr. på kundens kontaktperson(er).

Opbevaring sker forsvarligt i mailsystem samt i internt lukket kundedataarkiv.

Kundepersonoplysninger benyttes til kontakt med kunden i forbindelse med løsning af kundens opgaver eller kursustilmelding, samt til fremsendelse af ”Nyt fra Altox” (gratis nyhedsbrev) og information om udbudte kurser/temadage.

Kunden kan til enhver tid trække sit samtykke tilbage ved at anmode om at blive slettet af denne mail-liste.

Deltagerlister til kurser og temadage med firmanavn og deltagernavn kan udleveres til arrangementets deltagere samt evt. eksterne oplægsholdere.

Hvis der tages situationsbilleder på temadage til brug på sociale medier, vil deltagerne blive informeret om og have mulighed for at afslå fotografering.

Kundens produktdata er dels beskyttet af vilkårene i en indgået fortrolighedsaftale samt omfattet af Altox interne procedure for omgang med fortrolige oplysninger.

 

Offentliggørelse af leveret materiale
Rapporter udarbejdet af Altox må kun offentliggøres i deres helhed. Kunden orienterer Altox forud for offentliggørelse af det udarbejdede materiale og ved offentlig gengivelse af det udarbejdede materiale skal Altox navn anføres og ophavsretslovens § 3 i øvrigt respekteres.

Hvis parterne er enige om det, og det er bekræftet skriftligt, må de overfor tredjepart henvise til samarbejdet f. eks. ved links til hinandens hjemmesider eller links i markedsføringsmateriale.

Kunden må ikke omtale eller henvise til Altox eller Altox medarbejdere i reklame- og markedsføringsforanstaltninger, medmindre der på forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra Altox.

Udleveret kursus-/undervisningsmateriale eller andet f.eks. lovmateriale og nyhedsinformationer må ikke mangfoldiggøres uden forudgående skriftlig accept fra Altox.

 

Pris og betalingsbetingelser
Tilbud er normalt gældende i 3 måneder efter fremsendelse.

Faktura forfalder til betaling netto 14 dage fra fakturadato med mindre andet er skriftligt aftalt. Er betaling ikke indgået rettidigt, beregnes morarenter på 1,5 % pr. måned. Alle priser er eksklusiv moms og alle priser på faste ydelser og fortløbende aftaler vil blive reguleret hvert år i 1. kvartal og have effekt på den førstkommende faktura.

Bankgebyrer opkrævet for brug af transitbank(er) afholdes af kunden.

Opgavens pris baserer sig på en forud aftalt fast pris eller timepris ekskl. moms og afhænger i sidstnævnte tilfælde derfor af den medgåede tid til opgavens løsning. For længerevarende opgaver kan der være tale om et acontobeløb, som vil fremgå af aftalen. Desuden faktureres eventuelle yderligere udgifter som Altox må have afholdt på kundens foranledning i forbindelse med opgavens udførelse, videre til kunden efter forudgående varsling.

Grundet administrationsomkostninger faktureres en mindstepris svarende til en halv konsulenttime pr. faktura.

Eventuelle transportomkostninger er ikke indeholdt i time- og dagssatser, men afregnes separat og iht. statens gældende takster. Kørsel indenfor en halv time fra Altox kontor er sædvanligvis uden beregning.

Kunden hæfter for betaling af evt. aftalt rekvireret arbejde hos tredjepart. Det kan f.eks. være laboratorieanalyse-arbejde eller myndighedsgebyrer ved registrering.

Kunden er pligtig til at betale for Altox arbejde, uafhængigt af om det forventede resultat opnås.

Der må forventes årlige prisreguleringer på både konsulentydelser, kurser og Altox Temadage.

 

Fortrydelsesret – ændring og opsigelse af aftale
Ændringer til eksisterende aftaler eller ændringer i opgaveomfang skal altid aftales med Altox skriftligt og der skal foreligge en revurdering af pris og tidsestimat for levering af opgaven.

Hvis kunden forlanger arbejdet standset, udskudt eller ændret, skal allerede udført arbejde afregnes til Altox normale timetakst. Kunden skal refundere Altox de udgifter, som Altox har påtaget sig i forbindelse med opgavens løsning, det være sig udgifter til tredjemand, særligt udstyr, analyser etc. – dette uanset afbestillingen eller udskydelsen.

For opsigelse af rådgiveraftaler, herunder ajourføringsordninger eller abonnementer for lovovervågning kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel, før en ny 12 måneders cyklus indtræder med mindre der er i de respektive aftaler mellem Altox og kunden finder andre vilkår gældende.

Hvis kursusdeltagelse afmeldes tidligere end 2 uger før kursusstart refunderes 100% af deltagerbetalingen. Ved afbestilling senere end 2 uger før afholdelse betales 25% af kursusafgiften og ved afbestilling senere end 2 hverdage før afholdelse betales 100% af kursusafgiften. Kunden er dog altid velkommen til at sende en anden medarbejder end den tilmeldte i stedet for og uden yderligere omkostninger.

Afmeldingerne skal ske efter skriftlig aftale for at være omfattet af ovenstående – ved udeblivelse fra kurset beregnes 100% af det fastsatte/aftalte deltagergebyr for den/de udeblevne personer.

Tilmelding til den årlige temadag er altid bindende, men kunden er velkommen til at sende en anden medarbejder end den tilmeldte i stedet for.

Begge parter kan opsige alle indgåede aftaler med skriftligt varsel, hvis den anden part:
1. væsentligt eller vedvarende misligholder indgåede aftaler og ikke udbedrer dette i løbet af 14 dage efter et skriftligt påkrav fra den anden part
2. bliver insolvent eller ikke er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder

 

Force Majeure
Altox er ikke ansvarlig for forsinkelser, herunder ved levering eller i form af service, der skyldes omstændigheder som ligger uden for selskabets rimelige kontrol, og har ret til forlængelse af fristen for opfyldelse af levering af det aftalte. Omstændighederne kan f.eks. være strejke, problemer med leverandører, myndighedstiltag, transport, IT-infrastruktur eller produktion samt naturkatastrofer og krig.

Såfremt situationen varer eller antages at vare mere end 30 dage, kan enhver af parterne opsige aftaleforholdet med minimum 10 dages varsel.
Altox har i sådanne tilfælde ret til vederlag i forhold til det udførte arbejde, med tillæg af andre aftalte udgifter, frem til den dag hvor force majeure gøres gældende. Kunden har i dette tilfælde krav på at få overgivet/udleveret resultaterne af udført arbejde, når vederlaget erlægges.

 

Afgørelse af tvister
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for voldgift i den kommune, hvor Altox  har sin adresse.

 

Underleverandører
Altox er berettiget til helt eller delvist at lade andre udføre opgaver på vegne af Altox. En sådan anvendelse af underleverandører ændrer ikke ved de i nærværende dokument beskrevne ansvarsforhold.

 

Ovenstående forretningsbetingelser er gældende pr. 1.4.2023