MAL koder (1993-kodenumre)

Hvad er kodenumre/MAL-koder

Et kodenummer består af to tal forbundet med en bindestreg. F.eks.: 00 – 3 

Kodenummeret (i daglig tale kaldet MAL-koden) angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der som minimum skal træffes i bestemte arbejdssituationer. Desuden anvendes MAL-koden i vid udstrækning som et substitutionsværktøj til at vælge det mindst farlige kemikalie til en given opgave.

Derfor er det helt centralt, at MAL-koden er beregnet korrekt og med et grundigt kendskab til myndighedernes dispenserende værdier, så ens kemikalie ikke kodes højere end nødvendigt.

Jo højere tal, der indgår i MAL-koden, jo større sundhedsfare. Vær opmærksom på, at MAL-koder kan ligge i spændet fra 00-1 (mindst farlig) til 5-6 (farligst).

Tallet før bindestregen

Det tal, der står foran bindestregen angiver, hvor store sikkerhedsforanstaltninger brugeren skal træffe i forhold til indånding af dampe, som stammer fra produktets indhold af flygtige stoffer (herunder organiske opløsningsmidler). Jo større tallet før bindestregen er, jo større er behovet for udsugning og ventilation samt brug af åndedrætsværn. Dette tal kan gå fra 00 til 5.

Tallet efter bindestregen

Det tal, der står efter bindestregen, indeholder information om de sikkerhedsforanstaltninger, som skal tages ved brug af produktet. Dette tal kan gå fra 1 til 6. Og igen - jo højere tal, jo større krav til brug af beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. handsker og beskyttelsesdragt.

De erhvervsmæssigt anvendte produkter/kemikalier, der er omfattet af reglerne om kodenumre er følgende:

  • Malinger (herunder også autolakker og malevarelignende overfladebelægninger) til brug i alle brancher.
  • Lime (klæbemidler) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele.
  • Udfyldningsmidler (herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser, kit m.m.) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele.
  • Trykfarver (herunder serigrafifarver og andre produkter til grafiske trykprocesser).
  • Fortyndingsmidler (herunder opløsningsmidler) til ovennævnte produkter.
  • Produkter til klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter (herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere).

Kodenummeret (og årstal for den gældende bekendtgørelse) skal anføres skriftligt - og naturligvis enslydende - på:

Vær opmærksom på, at der ved to-komponentprodukter både skal beregnes og oplyses en kode for de enkelte komponenter og for den brugsklare blanding.

Reglerne om kodenumre trådte i kraft tilbage i 1993, er rent danske og reguleret af Arbejdstilsynet.

Altox kan tilbyde at

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (vha. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk vurdering samt klassificering og mærkning af alle indholdsstofferne og om nødvendigt ansøge om administrativ fastsættelse af MAL-faktorer
  • beregne kodenummeret for produktet, for evt. brugsklar blanding samt ved evt. forhøjet brugstemperatur
  • ansøge om en administrativ fastsættelse af en MAL-faktor, om nødvendigt.

Altox lægger stor vægt på at tilbyde dig en effektiv og værdiskabende rådgivning omkring MAL-koderne og bestemmelsen heraf, herunder at udpege de stoffer, der bidrager væsentligt til koden for at gøre produktudviklerne i stand til at reformulere produkterne, så et produkt med lavere MAL-kode kan bringes på markedet.

Nyt MAL-kodesystem?

Arbejdstilsynet har igangsat en proces for at forny kriterierne til beregning af kodenumre, så de bliver mere tidssvarende. Siden 1993 er der opnået meget ny viden om kemiske stoffers effekter bl.a. via indførelsen af CLP, det omfattende REACH-arbejde med at etablere flere toksikologiske data og ved, at myndighederne har fastsat ændrede grænseværdier i arbejdsmiljøet.

Al denne nye viden og de mange nye data skal naturligvis komme et nyt kodenummer system til gode og sikre, at man fortsat modtager troværdige kodenumre for sine produkter.

Altox følger dette arbejde, og vil naturligvis omstille til de nye kriterier, når de engang træder i kraft.

Reglerne om fastsættelse af MAL koder hører under Arbejdstilsynet. Du kan læse mere HER

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om MAL koder (1993-kodenumre)? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.