Anmeldelse til produktregistre

Formålet med Produktregistret

Produktregistret er et digitalt register over stoffer og materialer som føres af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. Arbejdstilsynet administrerer det og er ansvarlig for at opretholde og udvikle det.

Formålet er at indsamle oplysninger om stoffer og materialer. Alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug i Danmark, skal anmelde dem til Produktregistret. Herved opnår myndighederne mulighed for at overvåge og regulere disse produkter effektivt.

Produktregistret er myndighedernes værktøj til at identificere farlige kemiske produkter på markedet, overvåge deres anvendelse og sikre overholdelse af gældende lovgivning og sikkerhedsstandarder.  Dette bidrager til at beskytte både arbejdstagere, miljøet og offentligheden mod potentielle farer forbundet med brugen af disse kemikalier, samtidig med at det letter hurtig og præcis reaktion i tilfælde af nødsituationer eller behov for oplysninger om produkterne.

Det er udelukkende myndighederne, der har adgang til de fortroligt indsendte produktoplysninger. De myndigheder der har adgang til de registrerede oplysninger i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne er: Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Kemisk Beredskab (Beredskabsstyrelsen).

Historik og baggrund for Produktregistret

Produktregistret blev oprettet i 1979 med det formål at skabe overblik over udbredelsen af farlige stoffer og materialer i Danmark. Det er en del af en bredere indsats for at forbedre sikkerheden inden for kemikaliehåndtering. Sandsynligvis motiveret af stigende bekymring for arbejdstageres sundhed og sikkerhed, behovet for at overholde internationale standarder og lovgivning inden for kemikalieområdet samt ønsket om at beskytte miljøet mod farlige kemikalier.

Detaljer om Produktregistret

Hvad indeholder Produktregistret

Produktregistret indeholder omfattende oplysninger om farlige kemiske produkter til professionel brug, som importeres eller produceres i Danmark. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne regulere og overvåge produkterne samt for at sikre overholdelse af lovgivning og sikkerhedsstandarder. Typisk indeholder Produktregistret følgende oplysninger:

 • Produktidentifikation: Det inkluderer navnet på produktet, dets formulering, og eventuelle handelsnavne eller koder.
 • Producent- og importøroplysninger: Oplysninger om de virksomheder, der producerer eller importerer det pågældende kemiske produkt, herunder deres kontaktoplysninger.
 • Kemisk sammensætning: En detaljeret beskrivelse af produktets kemiske sammensætning, herunder indholdet af forskellige stoffer.
 • Klassifikaticering og mærkning: Produktets klassificering i forhold til farlighed og risici samt de nødvendige mærkningskrav i overensstemmelse med CLP.
 • Anvendelsesområder: En beskrivelse af de tilladte anvendelsesområder og formål med det kemiske produkt.
 • Importerede eller producerede mængder: Mængderne angives i kg, og disse data skal ajourføres en gang hvert andet år.

Det er fastsat i lovgivningen samt tilhørende vejledning, hvilke krav der gælder til registrering af kemiske produkter.

Hvem skal indsende oplysninger til Produktregistret

Hvem skal registrere

I Danmark skal alle virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug, registrere disse produkter i Produktregistret. Dette omfatter både virksomheder, der importerer produkter fra udlandet, og dem, der producerer produkter indenlands.

Registreringskravene gælder for alle typer virksomheder, uanset størrelse eller industri, der arbejder med farlige kemiske produkter, herunder producenter, importører, distributører og forhandlere.

Farlige kemikalieblandinger skal anmeldes til Produktregistret hvis disse:

 • fremstilles eller importeres fra 100 kg pr. år eller
 • udelukkende er til forskningsformål fra 1000 kg pr. år
 • udelukkende er til forskningsformål mellem 100 – 1000 kg pr. år, når anvendelsen ikke er begrænset til få personer

Det er vigtigt at bemærke, at registreringspligten gælder specifikt for farlige kemiske produkter, der er beregnet til professionel brug. Produkter, der ikke er klassificeret som farlige eller kun anvendes til ikke-professionelle formål, er normalt ikke omfattet af registreringskravene.

Pligten gælder for producenter og importører, som bringer det farlige kemikalie ind på det danske marked – også hvis det blot er til eget brug i egen virksomhed. Anmeldepligten gælder derfor også råvarer og mellemprodukter, selvom de ikke videresælges.

I lovgivningen er fastsat en liste over Ikke-anmeldepligtige materialer, herunder alle rene stoffer, som er REACH registreringspligtige (iht. REACH-forordningens artikel 6, stk. 1).

Desuden gælder reglerne om registrering til Produktregistret ikke for nedennævnte stoffer og materialer, der er omfattet af anden lovgivning:

  1. Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse
  2. Lægemidler, der er gjort klar til indtagelse
  3. Foderstoffer
  4. Kosmetiske produkter
  5. Affald
  6. Materialer, der indeholder radioaktive stoffer
  7. Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i medfør af anden EU-lovgivning

Overholdelse af registreringskravene sikrer, at virksomhederne opererer inden for rammerne af lovgivningen og sikrer, at der er korrekte og opdaterede oplysninger til rådighed for myndighederne og andre interessenter om de farlige kemiske produkter, der anvendes i Danmark.

Tidsfrister 

Registrering i Produktregistret skal ske inden markedsføring af det kemiske produkt.

Man skal ajourføre sin registrering, hvis der sker væsentlige ændringer.

Altox kan hjælpe dig med produktregistrering

Vi kan tage hånd om følgende:

   • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger).
   • Foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne.
   • Foretage klassificering og mærkning.
   • Udarbejde sikkerhedsdatabladet eller arbejdspladsbrugsanvisningen.
   • Foretage selve anmeldelsen til Produktregistret, herunder at besvare eventuelle spørgsmål, som måtte blive stillet af Produktregistret.
   • påføre det tildelte PR-nummer på sikkerhedsdatabladet eller arbejdspladsbrugsanvisningen og automatisk fremsende en ny udgave.

Vi foretager også anmeldelser til de norske og svenske Produktregistre samt til en række andre anmeldeordninger og giftinformationscentre i Europa.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om Anmeldelse til produktregistre? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.