Om Altox

Altox A/S er en danskejet rådgivende konsulentvirksomhed, som har eksisteret i 30 år.

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser indenfor det kemisk-regulatoriske område som f.eks. at foretage kemiske risikovurderinger og udarbejde instruktioner, udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, rådgivning om kravene fra REACH, CLP og biocidforordningen, kemikalieregistreringer til myndigheder og certificeringsorganer, vurdering af kosmetikingredienser og kosmetiske produkter samt krav til artikler, herunder legetøj. SCIP database rådgivning og compliance i forhold til SVHC listen.

Miljøpolitik og miljømålsætninger

 • Hensynet til miljøet skal tilgodeses i såvel vor adfærd som i vore ydelser
 • Ved betegnelsen miljø forstår vi i denne sammenhæng både arbejdsmiljø og ydre miljø
 • Vi forpligter os samtidig til at overholde relevant lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet, samt til løbende ved vore ydelser at medvirke til forbedringer af miljøet
 • Vor miljøpolitik omfatter både vore egne driftsforhold, samt miljøforhold i forbindelse med vor rådgivning og ydelser
 • Vi arbejder på at forbedre sikkerhed og sundhed, herunder at sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • I vort rådgivningsarbejde tilstræber vi at fremme løsninger, der gavner arbejdsmiljøet på de virksomheder, som anvender vore ydelser
 • Vort mål er desuden at skærpe kundernes opmærksomhed omkring det ydre miljø især med henblik på forebyggelse af kemikalieudslip og uheld

Særligt for danske virksomheder bistår vi desuden med rådgivning omkring sikker håndtering af kemikalier i arbejdsmiljøet, herunder de danske regler for kræftfremkaldende stoffer, beregning af kodenumre (MAL-koder), affaldsmærkning samt krav til kemikalieopbevaring og brug af personlige værnemidler.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi lever dagligt efter CSR-principper. I praksis indebærer det bl.a.:

 • En sund og bæredygtig indkøbspolitik af f.eks. kompendiemapper til vore kurser eller fortrinsvis Cyclus kopipapir
 • Minimering af vort energi-, vand- og papirforbrug, brug af rengøringsmidler uden parfume m.m.
 • Støtte til humanitære organisationer enten ved køb af produkter eller sponsorat
 • Sundhedsordning for alle medarbejdere
 • En flad ledelsesmæssig struktur, hvor samtlige medarbejdere inddrages i firmaets væsentlige beslutninger
 • Løbende uddannelse af medarbejdere, dels for at fastholde den enkelte, ligesom det er en naturlig forudsætning for, at Altox kan betjene vore kunder/kursister og levere et arbejde baseret på erfaring, service og individuelt tilpassede løsninger

 Uddannelse og kvalitet

 • Fagligt uddannet personale indenfor det kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske område. Vi er 1 farmaceut, 1 cand.scient, 1 civilingeniør og 1 cand. merc., som løbende gennemgår videreuddannelse samt opdatering af viden, såvel i forbindelse med nye som reviderede regler. Ofte må Altox selv udvikle kurser i forbindelse med nye regler
 • Foretager løbende ajourføring af regler via f.eks. Retsinformation, EF-direktiver/forordninger, transportregulativer m.v.
 • Adgang til diverse kemiske/toksikologiske/økotoksikologiske håndbøger og rapporter
 • Adgang til relevante databaser, f.eks. ECHA, RTECS, HSDB, STN-easy, AQUIRE, EPI-suite, m.fl.
 • Kendskab til myndigheder og relevante kontaktpersoner i forbindelse med fortolkning af reglerne
 • Procedure for indhentning af receptoplysninger. Vi sikrer i denne forbindelse, at kemikalielovens bestemmelse om egenkontrol er opfyldt
 • Procedure for fortroligholdelse af receptoplysninger
 • Procedure for gennemgang af receptmateriale
 • I forbindelse med, at Altox underviser i udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, har vi udviklet Altox-systemet, et kvalitetssystem som sikrer, at alle myndighedskrav huskes medtaget i de enkelte punkter i sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen
 • Vi anvender systemet som rutine i det daglige ved udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
 • Procedure for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
 • Procedure for kvalitetssikring, herunder korrekturlæsning af alt materiale, som leveres

 

Vi er som rådgivere fuldt fortrolige med og arbejder efter, de til enhver tid, gældende love og regler på området.

Det siger vores kursister:

Fantastisk udbytterigt kursus. Super med opgaver – fandt alt stof relevant – tæt på hverdagen.

Frisk og engageret undervisning og formidling.

Hele kurset var super godt og værdigivende.

Der var en god stemning på kurset. Jeg kom også for at høre andres erfaringer – det lykkedes.

Et meget velstruktureret kursus. Den konkrete og praktiske tilgang til emnet er rigtig god!

Meget professionel formidling af budskaberne – og Altox-skemaerne er en kæmpehjælp

Tak for et fantastisk kursus – en super kompetent underviser!

Meget konkrete eksempler, som jeg kan bruge i forbindelse med mit arbejde.

I er så rutinerede i kurser og undervisning!