ABC vurderinger

Ofte vil kommuner kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier på en virksomhed i forbindelse med, at denne skal have en tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg.

En ABC-vurdering af et kemikalie kan også anvendes som et screeningsværktøj, så virksomheden kan undgå eller minimere sundheds- og miljøfarlige kemikalier på arbejdspladsen.

Ligeledes kan en ABC-vurdering give en indikation på, om et potentielt nyt kemikalie vil påføre virksomheden ekstra rensningskrav til spildevandet, inden det ledes ud til offentlig kloak.

Hvad er en ABC-vurdering?

Ved en ABC-vurdering tegnes en profil af et stofs miljøfarlighed, der i særdeleshed er relevant for det offentlige spildevandsanlæg. På den måde kan spildevand fra en virksomhed vurderes på baggrund af de indholdsstoffer, der befinder sig i virksomhedens kemikalier (både rene stoffer og blandinger). Vurderingen sker med udgangspunkt i stoffernes nedbrydelighed i miljøet samt deres øvrige toksikologiske profil og tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke oplysninger der skal foreligge for at kunne behandle en ansøgning, men ofte vil kommunen bl.a. kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier på virksomheden. Gennem en ABC-vurdering tildeles alle organiske indholdsstoffer en af følgende kategorier A, B eller C.

 

  • A-stoffer er uønskede i rensningsanlæggene, fordi de ikke er hurtigt nedbrydelige og samtidig er meget giftige overfor vandlevende organismer, eller er klassificeret for iboende farer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger overfor mennesker.
  • B-stoffer bør begrænses, så de miljømæssige kvalitetskrav ikke overskrides. Disse stoffer er ikke hurtigt nedbrydelige, ligesom de samtidig også er giftige over for vandlevende organismer
  • C-stoffer giver i kraft af deres egenskaber ikke anledning til fastsættelse af grænseværdier i tilledt spildevand. Alligevel kan et C-stof i et vist omfang være skadeligt for mennesker og vandlevende organismer.

 

Hvem skal lave ABC-vurderinger?

For alle industrivirksomheder gælder det, at der skal foreligge en tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. Formålet med denne tilladelse er, at kommunen skal sikre sig, at det lokale rensningsanlæg kan håndtere det afledte spildevand.

Der er derfor tale om en individuel vurdering afhængigt af hvor virksomhedens spildevand ønskes udledt. Dette skyldes at dimensionering og type af rensningsanlæg varierer fra kommune til kommune.

Dette er samtidig årsagen til, at virksomheder ikke må udlede kemikalieaffald til kloaknettet uden kommunens tilladelse.

 

Vi hjælper virksomheder med at lave ABC-vurderinger

Altox bistår virksomheder med at lave ABC-vurderinger af virksomhedens anvendte kemikalier og tilbyder i denne forbindelse at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det stort set altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • foretage ABC-vurderingen og sætte data op i et overskueligt ark, som kan fremsendes til Kommunen
  • assistere med en eventuel substitutionsvurdering, så det afledte spildevand får mindre farligt indhold af kemikalier.

Altox har et meget dybtgående kendskab til og erfaring med toksikologiske og økotoksikologiske vurderinger. ABC-vurdering er derfor en opgave, man med fordel kan uddelegere til Altox.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om ABC vurderinger? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.