CLP – mærkning af blandinger og produkter

CLP forordningen i EU

CLP forordningen er den europæiske lovgivning i forbindelse med klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. Den trådte i kraft i 2009. Denne forordning gør, at den nutidige EU-lovgivning og det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) stemmer overens. GHS er et system, der bruges af FN til at identificere og informere brugere om farlige stoffer og blandinger (kemikalier).

Vi tilbyder i denne forbindelse både at klassificere og mærke stoffer og stofblandinger, oversætte iht. lovpligtige faretekster samt generel rådgivning, herunder bl.a. etikettering, småemballageundtagelser og fastsættelse af specifikke grænser til beregning af klassificering.

Alle farlige kemikalier skal, så snart de placeres på det danske marked, påføres en dansksproget fareetiket, som skal opfylde særlige krav.

Kravene til klassificering og kemikaliemærkning er reguleret af Miljøstyrelsen.

Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller blanding (produkt) har pligt til at skaffe sig oplysninger om dets egenskaber og virkninger. Alle kemiske stoffer skal selvvurderes af importøren eller producenten og efterfølgende klassificeres og mærkes, hvis de opfylder betingelserne herfor. Den udenlandske fareetiket kan være forkert.

Ved import af kemiske stoffer eller blandinger (produkter) til brug i egen virksomhed (uden henblik på videresalg), gælder de samme betingelser i forhold til CLP.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til lovgivningen og en god spørgeteknik, er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger).
  • foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne.
  • foretage klassificering og mærkning iht. CLP forordning.
  • rådgive om øvrige mærkningsregler, layout og størrelse af fareetiket.
  • foranledige trykning af etiketter samt foretage korrekturlæsning, inden de færdige etiketter fremsendes.
  • rådgive om hvornår, der kræves følbar advarsel og børnesikret lukning.
  • rådgive om de danske giftregler.
  • rådgive om, hvilken form for markedsføring, der betragtes som vildledende.
  • afholde et skræddersyet kursus i etikettering for dig.

Ligeledes kan vi tilbyde at klassificere og mærke efter gældende EU regler og national særlovgivning i alle EU og EØS-lande samt en række andre lande.

 

Tilsyn med overholdelsen af reglerne

Løbende er det Kemikalieinspektionen under Miljøstyrelsen, som kontrollerer og holder øje med, om CLP-reglerne overholdes. Det er desuden også Miljøstyrelsen, som sørger for, at eventuelle ulovlige forhold eller overtrædelser rettes øjeblikkeligt således, at de er i overensstemmelse med loven. For at gøre dette, kan det til tider være nødvendigt at tilbagekalde produkter fra det danske marked, hvis produktet ikke på anden vis kan lovliggøres.

 

Undtagelser ikke omfattet af CLP forordningen

Visse produkttyper har egen særlovgivning udover CLP forordningens regler vedrørende klassificering, mærkning og emballering. Eksempler på dette kan være biocider og pesticider, der også har egne, særlige krav vedrørende mærkning og godkendelse.

Nogle typer af produkter hører slet ikke ind under CLP-reglerne, da disse produkter udelukkende er indbefattet af en særlig produktlovgivning i EU. Eksempler herpå er fødevarer (herunder foder), kosmetik, lægemidler, affald mm.

 

Har du spørgsmål vedrørende klassificering og mærkning, eller synes du blot, det kan være svært at finde hoved og hale i diverse regler, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere om CLP – mærkning af blandinger og produkter? Eller er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig godt på vej, er du altid velkommen til at tage fat i os.