CLP FORORDNINGEN

CLP forordningen i EU

CLP forordningen er den europæiske lovgivning i forbindelse med klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger. Den trådte i kraft i 2009. Denne forordning gør, at den nutidige EU-lovgivning og det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) stemmer overens. GHS er et system, der bruges af FN til at identificere og informere brugere om farlige stoffer og blandinger (kemikalier).

Vi tilbyder i denne forbindelse både at klassificere og mærke stoffer og stofblandinger, oversætte iht. lovpligtige faretekster samt generel rådgivning, herunder bl.a. etikettering, småemballageundtagelser og fastsættelse af specifikke grænser til beregning af klassificering.

Alle farlige kemikalier skal, så snart de placeres på det danske marked, påføres en dansksproget fareetiket, som skal opfylde særlige krav.

Kravene til klassificering og kemikaliemærkning er reguleret af Miljøstyrelsen under Miljøministeriet.

Enhver producent eller importør af et kemisk stof eller blanding (produkt) har pligt til at skaffe sig oplysninger om dets egenskaber og virkninger. Alle kemiske stoffer skal selvvurderes af importøren eller producenten og efterfølgende klassificeres og mærkes, hvis de opfylder betingelserne herfor. Den udenlandske fareetiket kan være forkert.

Ved import af kemiske stoffer eller blandinger (produkter) til brug i egen virksomhed (uden henblik på videresalg) gælder de samme betingelser.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til lovgivningen og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • Foretage en toksikologisk og økotoksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne
  • Foretage klassificering og mærkning iht. CLP forordning
  • Rådgive om øvrige mærkningsregler, layout og størrelse af fareetiket
  • Foranledige trykning af etiketter samt foretage korrekturlæsning, inden de færdige etiketter fremsendes
  • Rådgive om hvornår, der kræves følbar advarsel og børnesikret lukning
  • Rådgive om giftreglerne
  • Rådgive om, hvilken form for markedsføring, der betragtes som vildledende
  • Afholde et skræddersyet kursus i etikettering for dig

Ligeledes kan vi tilbyde at klassificere og mærke efter gældende EU regler og national særlovgivning i alle EU og EØS-lande samt en række andre lande.

 

Tilsyn med overholdelsen af reglerne

Løbende er det Kemikalieinspektionen fra Miljøstyrelsen, som kontrollerer og holder øje med, om CLP-reglerne overholdes. Det er desuden også Miljøstyrelsen, som sørger for, at eventuelle ulovlige forhold eller overtrædelser rettes øjeblikkeligt, således at de er i overenstemmelse med loven. For at gøre dette kan det til tider være nødvendigt at tilbagekalde produkter fra det danske marked, hvis produktet ikke på anden vis kan lovliggøres.

 

Undtagelser ikke omfattet af CLP forordningen

Visse produkttyper har egen særlovgivning udover CLP forordningens regler vedrørende klassificering, mærkning og emballering. Eksempler på dette kan være biocider og pesticider, der også har egne, særlige krav vedrørende mærkning og godkendelse.

Nogle typer af produkter hører slet ikke ind under CLP-reglerne, da disse produkter udelukkende er indbefattet af en særlovgivning i EU. Eksempler herpå er fødevarer (herunder foder), kosmetik, fødevarekontaktmaterialer, affald mm.

 

EU tilsynskampagne om kemiske blandinger/produkter som markedsføres online

Den 23. maj 2017 udkom ECHA´s fortolkning af CLP, artikel 48(2) omkring salg til almindelig forbrugere, som kan købe produktet uden først at have set fareetiketten (FAQ 273 fra ECHA).

Det specificeres heri, at link til sikkerhedsdatablad ikke længere er tilstrækkeligt, men man skal nævne typen eller typerne af fare.

Disse er bedst beskrevet ved at nævne de relevante faresætninger (H-sætninger) samt supplerende faresætninger (EUH) – se CLP, artikel 25(6).

Endelig anbefales også, at farepiktogrammer og signalord nævnes, hvor det er relevant at advare om potentiel fare.

Kommissionen har lavet en meddelelse omkring markedsovervågning af produkter, der sælges on-line. Se mere HER

Har du spørgsmål vedrørende klassificering og mærkning, eller synes du blot, det kan være svært at finde hoved og hale i diverse regler, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kurser