Nyhed

29 august 2023
Pernille Hjaltalin

Hvad er SVHC?

SVHC står for “Substance of Very High Concern” og er et farebegreb introduceret i REACH lovgivningen. Et stof kan identificeres som SVHC hvis det:

 • opfylder kriterierne for klassificering som carcinogen, mutagen eller reprotoksisk (CMR) i kategorierne 1A eller 1B iht. CLP forordningen
 • er Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (PBT) eller vældig Persistent og vældig Bioakkumulerende (vPvB) iht. kriterierne i REACH bilag XIII
 • ved individuel vurdering giver anledning til tilsvarende betænkeligheder som CMR eller PBT/vPvP  (f.eks. hormonforstyrrende eller Resp. Sens. (luftvejsallergi)). Disse stoffer identificeres fra sag til sag.

Hvem afgør, om et stof er et SVHC-stof?

Enhver EU medlemsstat (MemberState) eller det europæiske kemikalieagentur (ECHA) (på mandat af EU Kommissionen) kan udpege stoffer som SVHC-stoffer. Alle har efterfølgende ret til at kommentere ved en 45 dages offentlig høring. Den endelige beslutning om SVHC-status af stoffet træffes af ECHAs Medlemsstatsudvalg. Hvis der ikke kan opnås enighed heri, træffer EU Kommissionen den endelige afgørelse. Når et stof først er nået hertil, optages det på Kandidatlisten

laboratory-gfbb60cab6_1920

Hvad sker der, når et stof identificeres som SVHC?

Optagelse af et stof på Kandidatlisten får konsekvenser for dets downstream leverandører.

De afledte konsekvenser afhænger af om stoffet indgår i kemikalier (kemiske stoffer eller blandinger/produkter) eller om det forefindes i artikler.

Artikler er varer hvis form, overflade og design er vigtigere for varens funktion end dens kemiske sammensætning. Emballagen rundt om et kemikalie er også en artikel!

 • Leverandører af rene stoffer: Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade
 • Leverandører af blandinger: Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade, der udleveres på anmodning af kunder (blandinger, der indeholder > 0,1% kandidatlistestof) selvom selve blandingen ikke klassificeres som farlig iht. CLP. Her skal bemærkes, at der er indført CLP-klassificeringskriterier for PBT/vPvB og hormonforstyrrende !
 • Leverandører af artikler med indhold af > 0,1% kandidatlistestof skal:
  • Forsyne kunder eller på anmodning private forbrugere med tilstrækkelig tilgængelig information (minimum det kemiske stofnavn) omkring sikker brug af artiklen (senest 45 dage fra anmodning) (REACH art. 33)
  • Meddele ECHA hvis stoffet i en artikel importeres/produceres > 1 ton/år
  • Indberette data om artiklen til SCIP databasen (flere aktører er i spil herunder EU artikel-producenter og/eller artikel-samlere, EU artikelimportører, EU distributører/bringer på markedet)

Samtidig er det intentionen med Kandidatlisten, at man i videst muligt omfang substituerer kandidatlistestoffer i kemikalier og artikler med mindre farlige stoffer, når det er teknisk muligt.

ECHA evaluerer løbende om stoffer fra kandidatlisten, skal bringes videre i godkendelsesprocessen og optages på REACH bilag XIV, hvormed anvendelsen helt forbydes, med mindre der søges om tilladelse til fortsat brug.

Dermed skal Kandidatlisten ses som en signalliste, der både medfører konkrete regulatoriske krav og som indikerer, at man bør overveje substitution fordi stofferne er uønskede og potentielt kan blive underlagt endnu strengere krav, i det omfang, der opnås enighed herom i EU.

Brug for assistance?

Altox kan hjælpe dig med at screene dine produkter for kandidatlistestoffer, herunder hjælpe med at indhente og vurdere oplysninger fra jeres leverandører. Vi kan ydermere udarbejde sikkerhedsdatablade for dine produkter og hjælpe dig med at kortlægge dine REACH-forpligtelser eller SCIP notifikationer.

Kontakt os for mere information.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi hjælper dig gerne på vej.