Nyhed

11 september 2023
Peter Waksman

P-sætninger

Kemikaler og fare piktogrammer Altox mængdeindberetninger

P sætninger er betegnelsen for sikkerhedssætninger under både den europæiske mærkningslovgivning (CLP) samt den globale kemikalielovgivning GHS (global harmonized system for klassificering og mærkning).

Sikkerhedssætningerne er en del af fareetiketten på produkterne/blandingerne.

Etiketten på kemiske stoffer og blandinger, der skal klassificeres som farlige, skal oplyse om de relevante farer samt om sikker brug og bortskaffelse.

Krav til fareoplysninger på etiketten

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne. Mærkningen skal sikre, at brugerne hurtigt kan se på et produkt, om det kan være farligt, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produkterne forsvarligt. På den måde skal fareoplysninger forebygge ulykker hos brugerne og minimere påvirkningen af miljøet.

Hvis et kemisk stof eller en blanding er klassificeret som farligt, skal du forsyne emballagen med en etiket, der oplyser om:

 • Kemikaliets navn – og for blandinger de farligste indholdsstoffer
 • Indhold i vægt eller volumen (gælder dog kun ved salg til private)
 • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • Piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger

Piktogrammer skal angive den eller de værste farer. Det kan f.eks. være miljøfare, alvorlig sundhedsfare, ætsning, brandfare osv. Signalord er enten “Fare” (danger) eller “Advarsel” (warning). “Fare” bruges for de mest farlige stoffer og blandinger. Faresætningerne (H sætninger) er knyttet til klassificeringen af stoffet/blandingen. Sikkerhedssætningerne (P sætninger) skal udvælges, så de hænger sammen med faresætninger og den tilsigtede brug af kemikaliet.

Der er desuden krav til både placering og synlighed af faremærkningen, størrelsen på piktogrammerne samt eventuelt supplerende oplysninger om farens art og forholdsregler ved brug af produktet. Etiketten skal være på dansk for stoffer og blandinger, der markedsføres i Danmark.

P sætninger skal som en del af mærkningen også fremgå af kemikalier på arbejdspladsen. Her er det dog Arbejdstilsynet som fastsætter reglerne for mærkning af kemiske stoffer og blandinger, der anvendes på arbejdspladsen og som ikke videresælges. Læs evt. Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning på arbejdstilsynets hjemmeside.

Mere specifikt om P-sætninger:

 • Normalt må etiketten højst indeholde seks sikkerhedssætninger, medmindre andet er nødvendigt for at afspejle farernes art og alvor. Sætninger med “+” imellem tæller som én sætning.
 • Gentagelser og redundans (overflod) skal undgås
 • Hvis samme sætning er tildelt forskellige farer, men med forskellig prioritet benyttes den mest forsigtige tilgang.
 • Hvis relevant kombineres P-sætninger til 1, fx. P304+P340 i kombination med P310 bliver til P304+P340+P310

Hvis man sælger til private slutbrugere, så er der et sæt specifikke P-sætninger, som skal vurderes:

P101 (obligatorisk for alle stoffer/blandinger der er klassificeret for sundhedsfarer)

P102 (obligatorisk for alle stoffer/blandinger der er klassificeret, undtagen for miljøfarer)

P103 (frivillig for alle stoffer/blandinger)

P501 (obligatorisk for alle stoffer/blandinger, hvor sætningen er nævnt for fareklassificeringen)

Prioritering af P-sætninger:

Ved valg og prioritering af P-sætninger skal der tages udgangspunkt i CLP-forordningen med efterfølgende tilpasninger samt ECHAs mærkningsvejledning i henhold til Forordning 1272/2008.

P-sætningerne er nummerisk inddelt i følgende afsnit:

P1XX sætninger: Generelle sikkerhedssætninger

P2XX sætninger: Forebyggende sikkerhedssætninger (forebyggelse af ulykke)

P3XX sætninger: Reaktions sikkerhedssætninger (reaktion ved ulykke)

P4XX sætninger: Opbevarings sikkerhedssætninger (gode råd eller lovpligtig sikker opbevaring)

P5XX sætninger: Bortsakffelse (gode råd eller lovpligtig affaldshåndtering)

 

Nedenfor kan du se et eksempel på prioritering:

AK = anbefales på det kraftigste – disse sætninger skal altid bruges.

A = anbefales – skal også bruges, medmindre der skal prioriteres for ikke at overstige 6 P-sætninger.

 

P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray (Vælg mellem ordene pulver/røg/gas/tåge/damp/spray), afhængigt af hvilken formuleringstype det drejer sig om)

Sætningen bruges når et produkt/blanding er klassificeret:

 • Hudætsning, kategori 1A, 1B og 1C: H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. AK
 • Akut inhalationstoksicitet, kategori 1 H330: Livsfarlig ved indånding. AK
 • Akut inhalationstoksicitet, kategori 2 H330: Livsfarlig ved indånding. AK
 • Reproduktionstoksicitet, Farekategorier for virkninger på eller via amning: H362: Kan skade børn, der ammes. AK
 • Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 1: H370: Forårsager organskader. AK
 • Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering, kategori 2: H371: Kan forårsage organskader AK
 • Specifik målorgantoksicitet, gentaget eksponering, kategori 1: H372: Forårsager organskader. AK
 • Specifik målorgantoksicitet, gentaget eksponering, kategori 2: H373: Kan forårsage organskader. AK

Lær mere om P-sætninger på kurset CLP-mærkning af blandinger/produkter – se hvornår næste kursus er her.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi hjælper dig gerne på vej.