MAL KODER (1993-KODENUMRE) – SÅDAN BEREGNES DE

Et kodenummer består af to tal forbundet med en bindestreg.

Kodenummeret (og årstal for den gældende bekendtgørelse) skal anføres skriftligt på:

 • Emballagen (etiket) eller på anden måde (f.eks. lister)
 • Sikkerhedsdatabladet
 • Arbejdspladsbrugsanvisningen

Det nuværende MAL kodesystem blev defineret tilbage i 1993. Reglerne om kodenumre er rent danske og er reguleret af Arbejdstilsynet.

Formålet med MAL koden er at angive, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der som minimum skal træffes i bestemte arbejdssituationer. Desuden anvendes MAL koden i vid udstrækning som et substitutionsværktøj til at vælge det mindst farlige kemikalie til en given opgave.

Derfor er det helt centralt, at MAL koden er beregnet korrekt og med kendskab til myndighedernes dispenserende værdier, så ens produkt ikke kodes højere end nødvendigt.

I forbindelse med beregningen af MAL koderne, står vi hos Altox parate til at hjælpe dig med arbejdet. Derudover lægger vi vægt på at tilbyde dig en effektiv rådgivning, hvis du har et eller flere spørgsmål om MAL koder og bestemmelsen heraf, herunder udpege de stoffer, der bidrager væsentligt til koden for at gøre produktudviklerne i stand til at reformulere, så et mere arbejdsmiljøvenligt produkt kan bringes på markedet.

 

MAL KODER – Hvilke produkter skal have et kodenummer?

Produkter, som anvendes erhvervsmæssigt, kan være omfattet af reglerne om kodenumre. Der er krav til kodenummer for følgende typer:

 • Maling til brug i alle brancher (herunder autolakker og malevarelignende overfladebelægninger)
 • Lim (klæbemidler) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele
 • Udfyldningsmidler (herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser, kit m.m.) til brug ved bygningsarbejde, i autobranchen, på karosserier og flydele
 • Trykfarver (herunder serigrafifarver og andre produkter til grafiske trykprocesser)
 • Fortyndingsmidler (herunder opløsningsmidler) til ovennævnte produkter
 • Produkter til klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter (herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere)

Jo højere tal, der indgår i kodenummeret, jo højere sundhedsfare.

Vær opmærksom på at MAL kode 00-1 er mindst farlig, mens MAL kode 5-6 er farligst.

 

Tallet før bindestregen

Det tal, der står foran bindestregen, angiver, hvor store sikkerhedsforanstaltninger brugeren skal træffe i forhold til indånding af dampe, som stammer fra produktets indhold af flygtige stoffer (herunder organiske opløsningsmidler). Jo større tallet før bindestregen er, jo større er behovet for udsugning og ventilation samt brug af åndedrætsværn.

 

Tallet efter bindestregen

Det tal, der står efter bindestregen, indeholder information om de sikkerhedsforanstaltninger, som skal tages ved brug af produktet. Dette tal kan gå fra 1 til 6.

Og igen – jo højere tal, jo større krav til brug af beskyttelsesforanstaltninger.

 

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

 • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (vha. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
 • Foretage en toksikologisk vurdering samt klassificering og mærkning af alle indholdsstofferne
 • Om nødvendigt ansøge om administrativ fastsættelse af MAL-faktorer
 • Beregne kodenummeret for produktet, for evt. brugsklar blanding samt ved evt. forhøjet brugstemperatur

Arbejdstilsynet har igangsat en proces for at forny kriterierne til beregning af kodenumre, så de bliver mere tidssvarende. Siden 1993 er der opnået meget ny viden om kemiske stoffers effekter bl.a. via indførelsen af CLP, det omfattende REACH-arbejde med at etablere flere tox-data og ved at myndighederne har fastsat ændrede grænseværdier i arbejdsmiljøet.

Al denne nye viden og de mange nye data skal naturligvis komme et nyt kodenummer system til gode og sikre, at man fortsat modtager troværdige kodenumre for sine produkter.

 

Altox følger dette arbejde, og vil naturligvis omstille til de nye kriterier, når de træder i kraft.

På vores årlige temadage orienterer vi om nye lovgivningstiltag inden for det kemiske område, herunder naturligvis også Arbejdstilsynets arbejde med det nye kriteriesæt.

I forbindelse med bestemmelsen af dine produkters mærkning (herunder kodenummer) kan det måske være relevant at kigge nærmere på vores udbud af firmakurser og andre relevante materialer.

Reglerne om fastsættelse af MAL koder hører under Arbejdstilsynet. Du kan læse mere HER

Brug for rådgivning?

  spand med hvid maling
  MAL KODER