KOSMETISKE PRODUKTER

Kosmetikforordningen

Forordning 1223/2009 (med efterfølgende ændringer) fastlægger kravene til kosmetiske produkter i hele EU. Forordningen gælder direkte som dansk lovgivning. Den tilhørende danske bekendtgørelse fastsætter blot sprogkrav og strafbestemmelser.

Der er en række centrale bestemmelser i forordningen, som fastsætter ansvaret for fabrikanter, importører og distributører.

Ansvarlig person:

Der skal udpeges en ansvarlig juridisk eller fysisk person indenfor EU. Denne ”person” (normalt en virksomhed) skal sikre, at alle relevante krav i forordningen er opfyldt. Hvis fabrikanten er en EU-virksomhed, bliver de ansvarlig person og hvis fabrikanten ligger udenfor EU så bliver importøren ansvarlig person. Der er er mulighed for, at fabrikanten eller importøren kan overføre ansvaret for produktet til en anden virksomhed indenfor EU, f.eks. en konsulent. Den ansvarlige person skal fremgå af etiketten. Den ansvarlige person foretager den obligatoriske sikkerhedsvurdering af produktet samt udarbejder det tilhørende dossier (sikkerhedsvurdering, beskrivelse af produktet, fremstillingsmetoden, information om uønskede virkninger samt information om dyreforsøg). Dossiet skal opbevares af den ansvarlige person i mindst 10 år efter markedsføringen af det pågældende produkt. Hvis den ansvarlige person bliver gjort opmærksom på, at et kosmetisk produkt ikke lever op til forordningens krav, er denne forpligtet til straks at orientere de kompetente myndigheder om dette.

Pligter for distributører:

Distributører skal sikre sig, at det kosmetiske produkt i alle henseender opfylder forordningens krav til mærkning (f.eks. ingrediensliste), sprogkrav, holdbarhed m.v. Hvis en distributør har mistanke til, at et produkt ikke lever op til kravene, må det pågældende produkt ikke markedsføres, og hvis det vurderes at produktet udgør en risiko, er distributøren forpligtet til at rette henvendelse til den ansvarlige person og de nationale myndigheder.

Distributøren bliver ansvarlig person for det kosmetiske produkt, hvis produktet markedsføres under eget navn, eller såfremt produktet ændres på en måde, som har betydning for overholdelse af forordningen, f.eks. egen etiket.

Anmeldelse:

Kosmetiske produkter skal anmeldes til et fælles EU-anmeldelsessystem, CPNP. Det er den ansvarlige person, der er ansvarlig for anmeldelsen. Der skal bl.a. indberettes: Produktkategori, produktnavn, oprindelsesland ved import, kontaktoplysninger på en fysisk person, samt forekomst af CMR-stoffer og nanomaterialer.

Hvis en distributør, på eget initiativ, ændrer mærkningen på et produkt, skal distributøren ligeledes anmelde produkterne i systemet.

Markedsføring:

Forordningen regulerer også hvilke anprisninger der må knyttes til et kosmetiske produkt og hvilken dokumentation der kræves for de påståede virkninger.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • Foretage en sikkerhedsvurdering af produktet med toksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne og udarbejde en PIF (Produktinformationsfil)
  • Tjekke produktets sammensætning i.f.t. overholdelse af de fastsatte grænser
  • Udarbejde mærkning af produktet (etiketforslag)
  • Gennemgå markedsføringsmateriale og tilrette anprisninger
  • Foretage ansøgning om INCI-navne for indgående råvarer
  • Anmeldelse til CPNP
  • Assistere ved myndighedshenvendelser
  • Påtage sig rollen som ”ansvarlig person”

Brug for rådgivning?