KOSMETISKE PRODUKTER

KOSMETISKE PRODUKTER

EU offentliggjorde den 22. december 2009 den nye kosmetikforordning (dateret den 30. november 2009).

Den erstattede den 11. juli 2013 Kosmetikdirektivet og den daværende tilhørende danske bekendtgørelse. Da det er en forordning, trådte den i kraft direkte i dansk lovgivning.

Der er en række centrale ændringer i forordningen, som har stor betydning for producenter, importører og distributører.

Ansvarlig person:

Det er blevet tydeliggjort, hvem der er ansvarlig for det kosmetiske produkt, idet der skal udpeges en ansvarlig juridisk eller fysisk person indenfor EU. Denne person skal sikre, at alle relevante krav i forordningen er opfyldt. Den ansvarlige person skal fremgå af etiketten. Der er mulighed for, at fabrikanten eller importøren kan overføre ansvaret for produktet til en anden virksomhed indenfor EU. Hvis den ansvarlige person bliver gjort opmærksom på, at et kosmetisk produkt ikke lever op til forordningens krav, er denne forpligtet til straks at orientere de kompetente myndigheder om dette. Endvidere er det den ansvarlige person, der foretager sikkerhedsvurderingen af produktet samt udarbejder det tilhørende dossier (sikkerhedsvurdering, beskrivelse af produktet, fremstillingsmetoden, information om uønskede virkninger samt information om dyreforsøg). Dossiet skal opbevares af den ansvarlige person i mindst 10 år efter markedsføringen af det pågældende produkt.

Pligter for distributører:

Distributøren er ansvarlig person for det kosmetiske produkt, hvis produktet markedsføres under eget navn, eller såfremt produktet ændres på en måde, som har betydning for overholdelse af forordningen, f.eks. egen etiket.

Distributører skal sikre sig, at det kosmetiske produkt i alle henseender opfylder forordningens krav til mærkning (f.eks. ingrediensliste), sprogkrav, holdbarhed m.v. Hvis en distributør har mistanke til, at et produkt ikke lever op til kravene, må det pågældende produkt ikke markedsføres, og hvis det vurderes at produktet udgør en risiko, er distributøren forpligtet til at rette henvendelse til den ansvarlige person og de nationale myndigheder.

Anmeldelse:

Der stilles krav til, at kosmetiske produkter anmeldes til et fælles EU-anmeldelsessystem. Det er den ansvarlige person, der er ansvarlig for at indberette i systemet. Der skal bl.a. indberettes: Produktkategori, produktnavn, oprindelsesland ved import, kontaktoplysninger på en fysisk person, samt forekomst af CMR-stoffer og nanomaterialer.Hvis en distributør, på eget initiativ, ændrer mærkningen på et produkt, skal distributøren ligeledes anmelde produkterne i systemet.

Altox kan i denne forbindelse tilbyde at:

  • Indhente de fortrolige sammensætningsoplysninger hos producenten (v.h.a. et indgående kendskab til reglerne og en god spørgeteknik er det næsten altid muligt for Altox at rekvirere de nødvendige oplysninger)
  • Foretage en toksikologisk vurdering af alle indholdsstofferne og udarbejde en PIF (Produktinformationsfil)
  • Foretage mærkning af produktet (etiketforslag)
  • Checke produktets sammensætning m.h.t. overholdelse af de fastsatte grænser
  • Foretage ansøgning om INCI-navne for indgående råvarer
  • Påtage sig rollen som ”ansvarlig person”, herunder:

– Deltage som faglig person ved myndighedshenvendelser

– Sikre at produktet er mærket efter forordningens regler

– Sikkerhedsvurdering af produktet

– Udarbejdelse af dossier med produktinformationer

– Anmelde produkter til EU´s anmeldesystem

Brug for rådgivning?