Nyhed

05 oktober 2023
Pernille Hjaltalin

Kemisk risikovurdering af gravide og ammendes arbejdsmiljø

pregnant-6189040_1280 (1)

Som arbejdsgiver skal man sikre, at gravide og ammendes arbejde er planlagt og tilrettelagt således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der skal laves en risikovurdering af, om der er forhold, der kan være skadelige for fosteret eller barnet. Risikovurderingen i relation til graviditeten er imidlertid ofte så kompliceret, at det kan være nødvendigt at inddrage rådgivning fra en arbejdsmiljørådgiver eller en arbejdsmedicinsk klinik via henvisning fra den gravides egen læge.

Når en arbejdsgiver bliver bekendt med, at en medarbejder er gravid eller ammer, skal arbejdsgiveren iværksætte en konkret risikovurdering.

Kravene er forankret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse og den tilsvarende vejledning om gravides og ammendes arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdspladsvurderingen (APV) generelt altid indeholder en risikovurdering af, om gravide eller ammende kan blive udsat for påvirkninger, der indebærer en fare for fosteret eller det nyfødte barn. Det kan arbejdsgiveren indarbejde i en politik for gravide.

Både en arbejdspladsvurdering og en politik for gravide skal udarbejdes af arbejdsgiveren i samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation eller medarbejderrepræsentant.

STOP-princippet

Gravide og ammende arbejdstagere må ikke sættes til arbejde, hvis en risikovurdering finder, at arbejdet kan medføre fare for skade på fosteret. Fosterskader er en betegnelse for alle tilstande, hvor fosteret ikke udvikler sig normalt. Det kan være ufrivillig abort, for tidlig fødsel, hæmning af fosterets vækst, dødfødsel og medfødte misdannelser. Det dækker også sygdomme, der opstår i fostertilstanden, men som først viser sig senere i livet som svækket udvikling af intelligensen, nedsat forplantningsevne og nogle sjældne kræftformer.

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at en risiko kan få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal arbejdsgiveren via det generelle STOP-princip gøre følgende i prioriteret rækkefølge over for den gravide eller ammende:

 1. Sørge for tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdsstedet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt, så at:
 2. Ændre i planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt, så at:
 3. Overføre den gravide eller ammende til andre opgaver, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt eller muligt, så at:
 4. Beslutte, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde.

Arbejdstilsynet understreger, at overholdelse af grænseværdier for stoffer og materialer, ikke i sig selv giver sikkerhed i forhold til den gravides arbejdsmiljø.

I grundige danske sikkerhedsdatablade ses ofte, at kemikalieleverandøren under punkt 15 har anført, at det ved en arbejdspladsvurdering skal sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse).

Denne oplysning henfører til, at kemikaliet er omfattet af bekendtgørelse om arbejdets udførelse grundet indhold af et eller flere kemiske stoffer (som listet nedenfor), der netop kan udgøre en fare for gravide eller ammende.

laboratory-2815641_1280

Farlige kemiske stoffer og blandinger

De kemiske stoffer og blandinger, der betragtes som farlige for den gravide og fostrets sundhed, og derfor kræver en særlig risikovurdering ift. gravide og ammende er:

 • Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering efter CLP-forordningen indenfor en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende H-sætninger på etiketten:

Carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H350: Kan fremkalde kræft.

H350i: Kan fremkalde kræft ved indånding.

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.

 

Kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H340: Kan forårsage genetiske defekter.

H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

 

Reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B eller 2, eller Lact.

H360: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

H361: Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

H362: Kan skade børn, der ammes.

 

Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 1 eller 2

H370: Forårsager organskader.

H371: Kan forårsage organskader.

 

Stoffer og materialer, der er mærket med andre faresætninger eller ikke er CLP-klassificeret, kan også have effekter, som fosterets celler kan være følsomme over for. Derfor skal arbejdsgiveren også lave en vurdering, når gravide og ammende arbejder med eller udsættes for følgende stoffer og materialer:

(blandinger, der indeholder > 0,1% af disse stoffer, med mindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1 til kræftbekendtgørelsen).

Kræftbekendtgørelsen rummer en lang række krav til arbejde med stoffer og blandinger, der indeholder kræftfremkaldende stoffer.

Langt de fleste kræftfremkaldende stoffer er i forvejen CLP-klassificeret som kræftfremkaldende, men der findes nogle få på kræftbekendtgørelsens bilag 1, der ikke er. Derfor skal man altid tjekke kræftbekendtgørelsen og kan ikke udelukkende forlade sig på leverandørens klassificering, etiket eller SDS.

Kræftfremkaldende virkning af et stof er en effekt, som også fosterets celler i princippet kan være følsomme over for. Arbejdsgiveren skal vurdere, om stofferne udsætter fosteret for fare. Et kræftfremkaldende stof anses for at udgøre en fare for graviditeten, hvis det mangler dokumentation for, at stoffet ikke påvirker fosteret.

 • Organiske opløsningsmidler (> 1%) optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler (At-Vejl. C.0.1, bilag 3.4.1)

(1% grænsen er ikke officiel men anbefalet af Arbejdstilsynet (svarende til hvornår der selvstændigt kan udløses krav om dansk sikkerhedsdatablad pga. dansk grænseværdi; koncentrationsgrænsen kan dog være 0,1%, såfremt det organiske opløsningsmiddel binder dårligt til de øvrige indholdsstoffer (som fx vand)).

Stoffer og materialer med indhold af flygtige stoffer, især organiske opløsningsmidler, kan udgøre en risiko for fosterskader som spontan abort og påvirkning af hjernens udvikling. Man har også mistanke om, at organiske opløsningsmidler kan være årsag til visse misdannelser. I almindelighed vil alle flygtige organiske opløsningsmidler kunne overføres fra moder til foster. Organiske opløsningsmidler i koncentrationer, der ikke giver helbredsskader hos moderen, kan imidlertid godt udgøre en fare for fosteret. Der vil derfor være behov for, at arbejdsgiveren træffer særlige foranstaltninger for at beskytte graviditeten.

Man kan regne med, at risikoen for fosterskader med klassiske organiske opløsningsmidler som toluen, xylen, butanon og mineralsk terpentin er meget lille, hvis arbejdet fx udføres i indkapslede systemer, i effektive udsugningsbokse eller i effektive stinkskabe. Det betyder nemlig, at luftforureningen og dermed indåndingen kan holdes meget lav.

Andre organiske opløsningsmidler virker skadelige på fostre ved lave koncentrationer, f.eks. methylglycol og ethylglycol. Det vil for disse opløsningsmidler være nødvendigt med særlige foranstaltninger for at beskytte graviditeten.

Det vil normalt ikke være nødvendigt med særlig beskyttelse af gravide, der udsættes for opløsningsmidlet ethanol (sprit) i luften, hvis arbejdet i øvrigt foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Som en generel regel betragtes risikoen for fosteret som ubetydelig, hvis luftkoncentrationen af flygtige opløsningsmidler er lavere end 1/10 af grænseværdien, og hvis der ikke sker optagelse gennem huden.

 • Hormonforstyrrende stoffer (> 0,1%)

Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke den normale udvikling af fosteret, herunder fosterets kønsorganer. Mange kemiske stoffer med ganske svage hormonlignende virkninger mistænkes for selv ved lave koncentrationer at kunne skade fostres udvikling.

Arbejde med hormonforstyrrende stoffer er derfor kun forsvarligt for gravide, hvis de udfører arbejdet, så der ikke er risiko for, at stofferne optages i kroppen.

Specifik testning for hormonforstyrrende virkning er relativt nyt, så kun meget få stoffer er endnu testet herfor. Kriterier for klassificering for hormonforstyrrende virkning er implementeret i EU via Kommissionens delegerede forordning 2023/707.

Kemiske blandinger, der indeholder 0,1% eller mere af et stof, der virker hormonforstyrrende hos mennesker (fareklasse ED HH) skal deklareres i sikkerhedsdatabladenes punkt 2.3 og 11.2, og vil være tildelt en af følgende:

Hormonforstyrrende hos mennesker, kategori 1 eller 2

EUH380 Kan forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker.

EUH381 Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker.

Processen for at få stoffer klassificeret iht. de nye hormonforstyrrende fareklasser med tilhørende EUH-sætninger fordrer dog, at stofferne testes under REACH og efterfølgende klassificeres af registranterne.

Dette må forventes at være et årelangt forløb.

Indtil da, må det derfor anbefales at tjekke de officielle lister over stoffer, der er erkendt hormonforstyrrende eller mistænkes herfor: https://edlists.org/the-ed-lists. Siden med de hormonforstyrrende stoffer rummer 3 lister, og er udstyret med en let tilgængelig søgefunktion samt en tydelig angivelse af om stoffet er hormonforstyrrende for mennesker, i det ydre miljø eller begge dele.

Det skal bemærkes at hormonforstyrrende egenskaber desuden er udvalgt som et af de SVHC-kriterier, der medfører at et stof kan blive optaget på EU’s Kandidatliste over særlig problematiske stoffer.

 • Bekæmpelsesmidler (kemiske)

Kemiske bekæmpelsesmidler, der bruges i landbrug og gartneri, kan udgøre en fare for graviditeten. Gravide må derfor ikke blande eller udbringe bekæmpelsesmidler eller rengøre sprøjteudstyr. De må ikke opholde sig i væksthuse, hvor der udbringes bekæmpelsesmidler.

 • Anæstesigasser (f.eks. halothan og lattergas)

Anæstesigasser mistænkes for at kunne udgøre en fare for gravide.

Brug af anæstesigasser i lukkede systemer udgør ikke en risiko for gravide, hvis de almindelige foranstaltninger overholdes, og hvis der ikke sker udslip. Som generel regel betragtes risikoen for fosteret som ubetydelig, hvis luftkoncentrationen af anæstesigasser er lavere end 1/10 af grænseværdien.

 • Bly og blyforbindelser (agenser og arbejdsforhold, der kan udgøre en særlig risiko for ammende)

Tungmetallet bly og blyforbindelser er skadelige for fostre også ved udsættelse for lave koncentrationer. Man kan måle indholdet af bly i blodet og på den måde undersøge, om et arbejde med bly og blyforbindelser indebærer risiko for, at det optages i kroppen. Koncentrationen af bly i blodet hos de gravide må ikke være større end hos kvinder, der ikke arbejder med bly.

Du kan bl.a. spotte tilstedeværelsen af bly via visse EUH-sætninger:

EUH 201 Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.

EUH 201A Advarsel! Indeholder bly.

Gravide bør ikke udføre arbejde, hvor der kan være en risiko for blypåvirkning. Ved planlægning af graviditet kan det anbefales både mænd og kvinder at søge flytning til blyfrit arbejde.

Man kan læse mere om arbejde med bly i AT-vejledning om risiko for påvirkning af metallisk bly og dets ionforbindelser. https://at.dk/regler/at-vejledninger/metallisk-bly-blyforbindelser-c-0-8/

 • Kviksølv og kviksølvforbindelser

Tungmetallet kviksølv og kviksølvforbindelser anses for skadende for fostre også ved lave koncentrationer. De gravide skal derfor kunne arbejde uden, at de optager kviksølv i kroppen. Det kan man fx undersøge ved at måle kviksølv i blodet eller urinen. Koncentrationen af kviksølv i blodet hos de gravide må ikke være større end hos kvinder, der ikke arbejder med kviksølv.

 • Cytostatika og andre lægemidler (Mitosehæmmende lægemidler og visse antibiotika)

Arbejdstilsynet henviser til www.medicin.dk mht. hvilke lægemidler, der ikke må gives til gravide, da de er skadelige for fostre. Om arbejdet reelt indebærer en risiko for gravide afhænger af, i hvor stort omfang den gravide udsættes for stoffet, og om der er risiko for at optage det under arbejdet.

Man skal være opmærksom på, at lægemidler ikke er mærket efter CLP-forordningen, men er klassificeret efter lovgivningen på medicinalområdet.

 • Kvælende gasser (Carbonmonoxid, blåsyredampe mv., der kan medføre iltmangel)

Kvælende gasser anses for at udgøre en fare for den gravide og for fosteret, fordi et lavere indhold af ilt i blodet hos moderen kan medføre skader på fosteret.

For kulilte er det desuden vigtigt at være opmærksom på, at fosterets blod har en betydelig stærkere binding til kulilte, end moderens blod har. Gravide, som har været udsat for kulilte, skal altid kontakte trykkammeret på Rigshospitalet eller Universitetshospitalet, Århus. Det gælder også, selv om mødrene ikke har symptomer på iltmangel.

 • Kemiske agenser, som beviseligt medfører en farlig optagelse gennem huden herunder stoffer påført en særlig anmærkning H på Arbejdstilsynets grænseværdiliste, og stoffer/materialer, der på basis af dermale LD50-dyreforsøg opfylder kriterierne for klassificering og derved kan tildeles en eller flere af følgende H-sætninger:

H310: Livsfarlig ved hudkontakt.

H311: Giftig ved hudkontakt.

H312: Farlig ved hudkontakt.

H370: Forårsager organskader ved hudkontakt.

H371: Kan forårsage organskader ved hudkontakt.

H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved hudkontakt.

Når gravide arbejder med stoffer, der kan optages gennem huden, skal arbejdsgiveren konkret vurdere, om stofferne udgør en fare for fosteret. Der kan være stoffer, som trænger gennem huden, der ikke har anmærkning H i grænseværdilisten. I tilfælde, hvor arbejdsgiveren er i tvivl, anbefaler Arbejdstilsynet, at man søger sagkyndigt råd.

 • Påvirkninger, der specifikt kan udgøre en fare for amningen

For ammende medarbejder laves en tilsvarende risikovurdering, som for gravide, dog medtages også specifikt risikoen for stoffer, der efter optagelse i en ammende medarbejders krop udskilles via modermælken og udgør en risiko for det ammede barn. Stoffer og materialer, der er klassificeret og mærket H362, koncentreres i modermælken og kan skade børn i ammeperioden:

Lact.

H362: Kan skade børn, der ammes.

Andre påvirkninger kan udgøre en risiko via amningen, men risikoen afhænger af, hvor stor en dosis barnet udsættes for via modermælken. Der kan især ved arbejde med meget fedtopløselige farlige stoffer – som organisk kviksølv, organiske halogenerede opløsningsmidler og enkelte bekæmpelsesmidler – være behov for særlige foranstaltninger for at beskytte amningen. Behovet for foranstaltninger afhænger af barnets alder og af, hvor meget det bliver ammet.

Hvis vurderingen af den gravides arbejde med kemiske stoffer og materialer konkluderede, at der ikke var risiko for påvirkning af den gravide og fosteret, vil samme arbejdsforhold normalt ikke give problemer ved amningen og det ammede barn for kvinder, som stadig ammer efter ophør af barselsorloven.

bed-1839564_1280

Forskningsprojekt - reproduktionsskadende stoffer i det danske arbejdsmiljø

Det er velkendt, at en lang række stoffer kan påvirke fertilitet, graviditet og foster. Og ikke alle de kemiske stoffer, vi møder i arbejdsmiljøet, er blevet kortlagt til bunds.

Gennemsnitsalderen for kvinder ved første barns fødsel er 30 år, og for mænd er det 31 år. Mange forældre har derfor arbejdet i en række år, før de får børn. Og de fleste kvinder fortsætter med at gå på arbejde, til de går på barsel.

På den baggrund har det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA/NRCWE) gennemført et forskningsprojekt (Reproduktionsskadende kemiske stoffer i det danske arbejdsmiljø) med henblik på at afdække hvilke kemikalier, der anvendes på arbejdspladser i Danmark, i forhold til deres potentiale for at give reproduktionsskader. I rapporten skabes et overblik over den viden, vi har om sammenhængen mellem det kemiske arbejdsmiljø og reproduktionsskader.

Miljøstyrelsen har desuden samlet viden om de kemikalietyper, der er kendt for at kunne medføre skadevirkninger på fertilitet og det ufødte barn og på basis heraf udarbejdet 7 gode råd til gravide.

9 Gode råd til arbejdspladsen fra Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) på gravidmedjob.dk samler også op på mange af de væsentlige aspekter for et godt arbejdsmiljø for gravide og ammende.

Rådgivning

Brug for rådgivning?

Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at tage fat i os. Vi hjælper dig gerne på vej.